387
OCAK-ŞUBAT 2016
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
GÜNCEL.

Sorumlu Bir Mimarlık İçin Manifesto

GELECEĞİN İKLİMİNDEN SORUMLUYUZ

Yıllardır uluslararası kurumlar ve ulusal hükümetler tarafından, biz dünya mimarlarından, inşaat endüstrisinin iklim değişikliğine etkileri ve bu konuda mimarlığın getirebileceği çözümler üzerinde düşünmemiz istenildi. Aldığımız eğitim ve edindiğimiz deneyimlerden dolayı biz dünya mimarları, halkın ihtiyaçlarını karşılayan ve halkın güvenli, sağlıklı, insanca koşullarda barınmasına yönelik kentsel gelişmenin yönlendiricileriyiz.

İklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya, kentlerimizi ve yapılarımızı bu değişikliğin yan etkilerini karşılar duruma getirilmesine katkıda bulunmak üzere; düşük karbonlu, enerji verimliliği özellikleri olan, sorunlarla başa çıkabilen, sağlıklı ve kapsayıcı yapılı çevrelerin tasarlanması için gereken becerilere sahibiz.

Hiç kuşku yok ki, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 21. Taraflar Konferansı (COP-21) son bir fırsattır!

Yapılı çevrenin temel aktörleri olarak biz dünya mimarları, eğer yeni iklim koşullarına uyarlı ve daha düşük karbon üreten bir çevrenin teşviki doğrultusunda somut ve yenilikçi adımlar atılırsa hâlâ her şeyin mümkün olabileceğine inanıyoruz.

Bu nedenle biz dünya mimarları olarak, günlük mesleki çalışmalarımızda ve her ölçekte projeler için geçerli olacak şekilde, gerek kamu kesimine gerekse özel kesime yaptığımız işlerde aşağıda belirtilen önlemlerin alınmasını bir sorumluluk olarak görüyoruz.

SORUNLARIYLA BAŞA ÇIKABİLEN VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR KENT İÇİN

Kentsel gelişmenin merkezine halkı yerleştirin

Sürdürülebilir kent her şeyin ötesinde dostça ve destek sağlayıcı olanaklar getirir. Öncelikli amacı, günümüz ve geleceğin kuşakları için topluca yaşama koşullarının yaratılması ve toplumsal bütünleşmenin kolaylaştırılmasıdır. Sürdürülebilir kent, kapalı ve sınırlandırılmış bir gruplaştırma değil, kamusal mekânların kent halkına ait olduğu yaşayan bir kenttir.

Toplumsal ve işlevsel çeşitliliği güçlendirmek için kentin yoğunlaştırılmasını ve toplulaştırılmasını teşvik edin

Düşük karbonlu sürdürülebilir kent, öngörülen yoğunluğu dengeli bir biçimde gerçekleştirir ve konutları, işyerlerini, dükkânları ve toplumsal tesisleri uyumlu bir yönde bütünleştirir. Erişim ve mobilite böyle bir kentin tanımlayıcı ögeleridir. İyi bir yaşam; işyerinin, hizmetlerin ve toplu taşıma olanaklarının yakınında yaşamak demektir.

Kentsel yenilenmeyi destekleyin

Düşük karbonlu kent, öncelikle kendi içinden kendini yeniden inşa edebilen dönüşebilir bir kent olmalıdır. Mirasın korunmasına saygılı bir yaklaşımla kentsel yenilenmeyi destekleyelim ve olanak bulduğumuz her koşulda, gerçek ihtiyaçlara dayanmayan yeni yapay kentlerin ortaya çıkmasını önleyelim.

Herkesin paylaşacağı yönetişim mekanizmaları oluşturun

Sürdürülebilir kentsel gelişme işbirliğini temel alan bir planlamadır ve bu planlama sürecinde kentsel gelişimle ilgili herkes; belediye meclis üyeleri, kentte oturanlar, mimarlar ve yapılı çevreyi oluşturan takımın tamamı yer alır. Bu takımın eylemleri, herkesin paylaştığı yönetişim mekanizmaları üzerinden geliştirilmelidir.

ÖNCELİKLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPILAR TASARLAYIN

Yenilikçi önerileri destekleyin

Toplumsal mimariyi gözeterek tasarlanan bir proje, kaynakların daha rasyonel kullanılmasını amaçlamalıdır. Yeni binaların veya yenileştirme projelerinin tasarımı sırasında, çok amaçlı kullanımlara uygun, paylaşılabilir mekânları ve tesisleri öngören yenilikçi çözümleri destekleyelim.

Tasarım çalışmalarına değer verin

Bir yapının çevresel performansı, ön tasarım aşamasında getirilen mimari çözümlerle yakından ilişkilidir. Yapının yönlendirilişi ve kompaktlığı, en az malzemelerin ve sistemin termal performansı kadar önemlidir.

İnşaatta yerel kaynak ve çözümlerin kullanılmasını destekleyin

Yapılarda karbon ayak izini önemli ölçüde azaltmak ve projenin kullanıcılar tarafından “sahiplenilmesi”ni teşvik etmek üzere, işin bağlamına uyarlanmış ve kısa temin zincirleriyle erişilebilen yerel kaynakları kullanın. Mimarlık aynı zamanda bir “özgürleşme süreci”dir. Yerel olarak kanıtlanmış teknik çözümlere odaklanılarak öncelik çevreye de verilmelidir.

İhtiyaçları karşılayan ve geleceğe uyumu öngören yapılar inşa edin

Sürdürülebilir inşaat, bölgenin ve son kullanıcıların ihtiyaçlarına yanıt verecek yapıların tasarımını gerektirir. İyi bir yaşam, ailenin bileşimine ve gelecekteki değişikliklere uygun ve enerji verimliliğini sağlayan bir konutta yaşamak demektir. Önemini yitiren ticari yapılar ve kamu tesisleri, son kullanıcıların gelecekteki ihtiyaçları dikkate alınarak hemen elden çıkarılmamalı, yıkılmamalıdır.

Binaların yaşam ömrü ve yıkımına bir araştırma sonucu karar verin

Sürdürülebilir ve sonuçları izlenebilir bir inşaat süreci, binaların kullanım süresi boyunca durumunu, yeniden kullanıma uygunluğunu ve inşaat malzemelerinin yeniden değerlendirilmesini araştırmayı gerektirir. Binaların yıkımı ve bu yıkımdan çıkacak moloz da dikkate alınmalıdır.

Varolan yapı stokunu yenileyin

Varolan yapı stokunun geniş ölçekli bir yenileştirmeye tabi tutulması, sera gazı emisyonuna ilişkin genel hedeflere varmak için gerekli bir önkoşuldur. Bu nedenle, eldeki yapı stokunun yaygın bir biçimde yenilenmesi, bu konudaki kamu politikaları kapsamında önemli bir yere sahip olmalıdır.

Sera gazı emisyonunu azaltma ve toplumu iklim değişikliğinin kaçınılmaz etkilerini karşılar konuma getirebilme konusunda mimarlık, orta vadede ve düşük maliyetli çözümler geliştirme açısından etkili bir güçtür. Kentsel uygulamalarda ekonomik, sosyal, çevresel, politik ve kültürel faktörleri dikkate alan geniş kapsamlı yaklaşımlarıyla mimarlar, sürdürülebilirliğe yönelik küresel sorumluluğa katkılarda bulunmaktadırlar.

Gelecekte beraberce daha iyi koşullarda yaşamak için, biz dünya mimarları; kentlerin denetlenemeyen büyümesini durduracak, kaynakların paylaşımındaki adaletsizliği ortadan kaldıracak, iklim dolayısıyla yaşanan toplu göçleri yavaşlatacak, karşılaşacağımız doğal veya endüstriyel riskleri açığa çıkaracak ve gezegenin her yerinde doğal kaynakların yok edilmesine son verecek kararlı politikalar uygulanmasını talep etmekteyiz.

Bugünden itibaren hep birlikte, biz dünya mimarları, geleceğin iklimine ilişkin sorumluluğumuza sahip çıkıyoruz!

UIA, ACE, CNOA, CIAF

Paris, 30 Kasım 2015

İngilizceden çeviren: Arif Şentek

Bu icerik 2783 defa görüntülenmiştir.