385
EYLÜL-EKİM 2015
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
YARIŞMALAR

Söke Belediyesi İmar Planlamasına Esas Kentsel Yenilemesi

Söke Belediyesi tarafından, Söke’nin gelecekte hizmet merkezi olarak gelişmesini destekleyecek biçimde mevcut kent merkezi gelişme koridoru ve Söke Çayı kent içi geçişini çevreleyen alan içinde kalan mevcut kentsel dokunun yenilenmesi amacıyla fikir projesi yarışması düzenlendi. Yarışmada 13 proje değerlendirmeye alındı, 3 eşdeğer ödül, 2 satınalma verildi.

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Süleyman Toyran (Söke Bel. Bşk.), İsmail Yerli (Söke Bel. İmar Komisyonu Bşk.), Levent Ünverdi (DEÜ ŞBP) Mine Even (Söke Bel. Bşk. Yrd.), Müge Bayrak (Söke Bel. Fen İşleri Md.)

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

Jüri Başkanı

Zekai Görgülü (Prof. Dr., Mimar/Şehir Plancısı)

A. Emel Göksu (Prof. Dr., Şehir Plancısı), Bülend Tuna (Mimar), Ali Kural (Mimar/Kentsel Tasarımcı), Ali Kılıç (Yrd. Doç. Dr., Mimar/Şehir Plancısı)

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Şebnem Gökçen Dündar (Doç. Dr., Şehir Plancısı / Kentsel Tasarımcı), Murat Şanal (Mimar)

RAPORTÖRLER

Gözde Ekşioğlu Çetintahra (Arş. Gör., ŞehirPlancısı / Kentsel Tasarımcı), Burçin Hepgüzel (Arş. Gör., Şehir Plancısı / Kentsel Tasarımcı), Burçin Aldan (Mimar)

Söke Belediyesi’nin düzenlediği, yaklaşık 100 hektarlık bir alanda, durağan / klasik bir imar planı yerine, kentin 2025 yılı için bir metropoliten alt bölge merkezi olma hedefine uygun planlama çalışmalarının yapılmasına olanak sağlayabilmek amacıyla, “Söke Belediyesi İmar Planlamasına Esas Kentsel Yenileme Eksenli Fikir Projesi Yarışması”, 20 Mart 2015’te 29301 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak başlamış ve 16 Haziran 2015 tarihinde sona ermiştir. Yarışmaya en az bir şehir plancısı ve mimar olmak üzere ekiplerin katılması hedeflenmiş ve sonuçta 13 ekip yarışmaya katılmıştır.

Yarışma jürisinin belirlemiş olduğu değerlendirme kriterlerine göre, yarışmaya gönderilen projeler şu bağlamlarda değerlendirilmiştir: (1) Kent ve yakın çevre ile mekânsal, sektörel ve bağlamsal ilişki arayışı, (2) Ulaşım sisteminin gerek mevcut yapı gerekse kendi içinde sergilediği tutarlılık, (3) Söke Çayı ve çevresinin ele alınış biçimi ve alan bütünü ile ilişkilendirilmesi, (4) Geleneksel kent merkezine yönelik yaklaşımlar, (5) Geliştirilen yeşil alan ve diğer donatılara ilişkin kurgulanan sistematik, (6) Yenileme modelleri ve önerilen uygulama araçları, (7) Teknik boyutta dil bütünlüğü ve ifade yeterliliği.

Değerlendirme sonucunda 3 proje eşdeğer ödüle, 2 proje de satınalma ödülüne layık görülmüştür. 14203 rumuzlu eşdeğer ödül alan proje: Söke Çayı’nın yorumlanması, konut alanlarının yeşil alan sistemi ile ilişkisi, mevcut dokuya gösterdiği özen, yeni ticaret alanlarının geleneksel merkez ile ilişkilendirilmesi açısından; 12800 rumuzlu eşdeğer ödül alan proje: mevcut yapılar odak alınarak yeni bir ticaret omurgasının oluşturulma çabası, merkeze ilişkin yeni fikir barındırması, donatı alanlarının artırılması, tarihî merkezdeki yoğunluğun dağıtılması yönündeki çabaları açısından; 74054 rumuzlu eşdeğer ödül alan proje: Kent ve bölgesiyle kurulan sektörel ve ilişkisel bağlantı, arazi kullanım dağılımının alan bütünündeki dengesi, Söke Çayı çevresinin kamusal amaçlı kullanımı, bölgeler bazında kentsel yenileme odaklı alt müdahale stratejilerinin ve uygulama araçlarının belirlenmesi açısından başarılı bulunmuştur. 74382 ve 32518 rumuzlu projeler ise alternatif bir fikir geliştirmiş olmaları, mekânsal tasarımda sergilenen özgün yaklaşımları, kendi içlerinde oluşturduğu tutarlılık ve dil bütünlüğü gerekçeleri bağlamında başarılı bulunmuş ve satınalma ödülüne layık görülmüştür.

Ödül alan ve almayan tüm projelerin sergilenmesi ve tartışılması amacıyla 25 Temmuz 2015 tarihinde gerçekleştirilen kolokyuma, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran ve Belediye Meclis Üyeleri ile Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ve Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay da katılmıştır. Yarışma kolokyumuna yerel yöneticilerin bu ilgisi, sürecin gelecekte daha sağlıklı işlemesi konusunda önemli bir gösterge olmuştur.

Söke Belediyesi teknik kadrosu ile yarışma raportörleri, kolokyumda katılımcılara ve ilgililere verilmesi üzere yarışma sonuçlarını ve yarışmaya katılan projeleri içeren bir yayın hazırlamıştır. Sözkonusu yayının, yarışma sonuçlarının izlenebilmesi adına olumlu bir gelişme olduğu kolokyum katılımcıları tarafından ifade edilmiştir.

Kolokyumda, yarışmayla başlayan bu sürecin ne şekilde işleneceğine dair tartışmalar ve fikir alışverişleri yapılmıştır. Böylesi bir fikir projesi yarışması kapsamında elde edilen sonuçların, Söke Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi yetkililerince irdelenmesi ve bunun sonucunda yarışma alanı kapsamında yapılacak yeni bir imar planının elde edilmesi sürecinin başlaması hedeflenmektedir.

Sonuç olarak yerel yönetimin kararlı duruşu ile böylesi, kentsel tasarım ve planlama disiplinlerini bütünleştirerek kentsel ölçeğe aktarmayı hedefleyen, kentsel mekânın büyük bir bölümünü yenileyerek yeniden üretmeyi amaçlayan öncü bir yarışma, kolokyumda yapılan yorumlardan da anlaşıldığı üzere başarıyla sonuçlanmıştır.

Gözde Ekşioğlu Çetintahra

Arş. Gör. Dr., DEÜ, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü. Yarışma Raportörü

Burçin Hepgüzel

Arş. Gör., DEÜ, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü. Yarışma Raportörü

 

EŞDEĞER ÖDÜL

TAMER BAŞBUĞ mimar, HASAN ÖZBAY mimar, C. BARAN İDİL mimar, DOĞUŞ BALDAN şehir plancısı

Danışman: Aslı Özbay

PROJE RAPORUNDAN

Alanın ortasında düzenlenen yeşil ve açık mekân bütünüyle bir odak alan gibi kabul edilmelidir. İçinde diğer odakları da kapsayan bu yaya mekânına gerek yaya, gerekse motorlu taşıt erişiminin maksimize edilmesi gerekiyordu. Kent merkezinin mevcut yol dokusunda ana taşıt yollarını da kullanan yayanın gelecekte de devam edecek bu durumunu sağlıklı bir şekle sokmak gerekiyordu. Bunun için önerdiğimiz arkadlı yol sistemi gerek iklimsel özelliklere uygunluğu gerek kentsel yapıya sağlayacağı güçlü bir mimari dil, gerekse kente sağlayacağı bir özgün yaşam karakteri olma açısından bize doğru gözüktü.

JÜRİ RAPORUNDAN

Mevcut yol sistemini kullanarak çözüm üretmeye çalışması ve Söke Çayı’nın yayalaştırılarak servis problemini iki yanda paralel olarak oluşturulan trafik yollarına dönüştürmesi olumlu bulunmuştur. Ancak çift yönlü taşıt yollarının tek yönlü olarak devam etmesi, alan bütünündeki ulaşım önerisinin sistematik yapısını ve kademelenmesini zedelemektedir.

EŞDEĞER ÖDÜL

SERTAÇ ERTEN şehir plancısı, DEVRIM ÇIMEN mimar

PROJE RAPORUNDAN

Tarihi merkez mevcut yol şemasından kaynaklanan yoğun bir araç trafiği baskısı yaşamaktadır. Bu baskı mevcut geleneksel dokuyu tehdit etmektedir. Öneri yol şeması, tarihî merkezin üzerindeki trafik baskısını önerilen yeni arterlerle deplase etmekte ve dokunun korunarak geliştirilmesinin önünü açmaktadır. […] Öneri projede Söke Deresi'nin çevresi Metropoliten Alt Merkez olma hedefi doğrultusunda daha "Yaşanabilir Bir Kent" kurgusunun merkezine yerleştirilmiştir. Proje alanı kuzeyindeki yüksek yoğunluklu konut bölgesi ve yeni belediye hizmet alanı ile kentin güneyi arasında, mevcuttaki yüksek yapıları da içine alacak bir "yeni ticaret omurgası" önerilmiştir.

JÜRİ RAPORUNDAN

Mevcut yapılar odak alınarak belirlenen yeni ticaret omurgasının gerekçeleri güçlü bulunmuştur. Ancak bu kararı destekleyecek nitelikte oluşturulan 2. derece ana arterlerin, mevcut doku içerisinde gerçekleştirilmesinin güç olduğu görülmektedir. Yeni ticaret omurgası ve ortasında oluşturulan ana yaya aksını besleyecek en önemli ulaşım bağlantısı olan 2. derece ana arterlerin, yeni oluşturulan ulaşım şemasında alt kademe arterlere çok fazla bağlantı verdiği, bu durumun aşırı bir trafik yükü getirebileceği görülmüştür

EŞDEĞER ÖDÜL

SERDAR M. A. NİZAMOĞLU şehir plancısı, ATAGÜL NİZAMOĞLU mimar, CEREN İLTER şehir plancısı, BİLGE BEKTAŞ şehir plancısı

Yardımcılar: Şelale Balembar, Burak Özgür, Ural Dede, Ayhan Erdoğan

PROJE RAPORUNDAN

Öneri planda, zemin katların ticaret olarak kullanılması önerilmiş, bu nedenle bitişik nizam yapılaşma düzeni tercih edilmiştir. Ayrıca, geleneksel kent merkezi ve kentsel sit alanı üzerindeki yapılaşma baskısını ortadan kaldırmak amacıyla, proje alanını kullanım olarak ayrıştırıcı bir etkiye sahip olan Söke Çayı, çevresiyle yeniden düzenlenerek, sözkonusu alanda farklı kamusal kullanımlar ve rekreatif alanlar önerilmiştir. Böylelikle yeni bir gelişim alsı tasarlanarak gerek kent sakinlerinin gerekse kente gelen ziyaretçilerin kullanabileceği kamusal alanların oluşturulması hedeflenmiştir.

JÜRİ RAPORUNDAN

Çalışan bir ulaşım şeması önerilmiş olmasına karşın, ulaşım kademelenmesi ve yaya ulaşımı açısından detaylandırılmada eksikler görülmüştür. Ana taşıyıcının çok sık kesiliyor olması da sorunlu bulunmuştur. Projenin, Söke Çayı ve çevresinde yaya ve yeşil sistem oluşturması ve hareketli mekânlar yaratması tasarım açısından olumlu bulunmuştur. Mevcut merkez ile ilişkisi anlamında ortaya çıkan arazi kullanış kararları olumlu ve gerçekçi bulunmuştur.

SATINALMA

MEHMET NAZIM ÖZER şehir plancısı, MAHSUNİ SÖYLEMEZ mimar, EMRAH SÖYLEMEZ şehir plancısı, SAVAŞ ZAFER ŞAHİN şehir plancısı, HATİCE TEMÜR mimar

SATINALMA

ZEYNEP CANAN AKSU mimar, CİHAN SEVİNDİK mimar, DOĞAN GÜRKAN mimar-mühendis, ÖZGE MÜBERRA AKYÜZ şehir plancısı, ÇAĞATAY AKYÜZ şehir plancısı,

Yardımcı: İnan Tokay

Danışman: Hande Türkkan

ehmet Ali Yılmaz, Coşkun Özbaş, Hasan Çelik

 

 

 

Bu icerik 2524 defa görüntülenmiştir.