402
TEMMUZ-AĞUSTOS 2018
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
YARIŞMALAR

Lüleburgaz Belediyesi Tosbağa Dere Rekreasyon Alanı Fikir Projesi Yarışması

 

Lüleburgaz Belediyesi tarafından Lüleburgaz Tosbağa Dere rekreasyon alanının kentle ilişkilerinin kurulması ve tasarlanmasına yönelik fikirlerin geliştirilmesini amacıyla açılan yarışma sonuçlandı. Serbest, ulusal ve tek kademeli olarak açılan yarışmada, kentin geri kalanıyla ilişkileri kurulmuş, kentin kimliğine katkı sağlayacak tasarımları yansıtan, kentsel yaşam kalitesine katkı sağlayan, çevre tasarımları ile desteklenen, açık ve yeşil alanlar ile insan-doğa ilişkilerini önplana çıkaran bir projenin elde edilmesi hedeflendi. Yarışmada 59 proje değerlendirmeye alındı, 5 eşdeğer ödül verildi.

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Emin Halebak (Lüleburgaz Bel. Bşk.), Rasim Aslan (Lüleburgaz Bel. Bşk. Yrd.), Gökhan Kaya Atay (Plan Proje Müdürü), Nalan Koç (Fen İşleri Md.), Nermin Adak (İmar ve Şehircilik Md.)

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

Jüri Başkanı

Hüseyin Sinan Omacan (Mimar)

Hakan Evkaya (Mimar), Boğaçhan Dündaralp (Mimar), Belemir Dalokay (Peyzaj Mimarı), Murat Cemal Yalçıntan (Şehir Plancısı)

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Sevince Bayrak Göktaş (Mimar), Ümit Tarık Yaşar (Peyzaj Mimarı), Aslı Öğüt Erbil (Şehir Plancısı)

RAPORTÖRLER

Burcu Bağcı Uçar (Mimar), Emre Dülger (Mimar), Zeynep Tüfekçioğlu (Endüstri Müh.)

Lüleburgaz Belediyesi, Lüleburgaz Belediyesi Otobüs Terminali, Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi, Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi ve Lüleburgaz Yıldızları Yüzme Akademisi Mimari Proje yarışmalarından sonra, Lüleburgaz Tosbağa Dere rekreasyon alanının kentle ilişkilerinin kurulması ve tasarlanmasına yönelik fikirlerin geliştirilmesini konu edinen fikir projesi yarışması düzenledi.

Tosbağa Dere rekreasyon alanı, yürürlükteki imar planlarında yeşil alan olarak ayrılmış, ıslah edilmiş ve kesiti kesinleştirilmiş bir kuru dere yatağı boyunca uzanan yaklaşık 65 hektar bir alandır. İmar planlarında henüz yapılaşmasını tamamlamamış konut alanları arasında kalan Tosbağa Dere rekreasyon alanının yakın çevresinde çevre yolu ve hızlı tren projeleri yer almakta, ayrıca kentle ilişkilerin kurulabileceği kent içi ulaşım aksları, yeşil ve açık alanlar ile belediyenin vizyon projeleri bulunmaktadır. Yarışma kapsamında geliştirilen fikir projelerinde de, alanın geleceğe yönelik olarak yakın çevresi ve kent bütünüyle ilişkilerinin gözetilmesi ve güçlendirilmesi beklenmiştir.

Yarışmanın sonuçlarının değerlendirildiği Lüleburgaz Tosbağa Dere Fikir Projesi Yarışması Kolokyumu, 3 Şubat 2018 Cumartesi günü, yarışmayla elde edilen bir yapı olan Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi’nde gerçekleşti. Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak’ın konuşmasıyla başlayan kolokyumda jüri üyeleri H. Sinan Omacan, Hakan Evkaya, Boğaçhan Dündaralp, Murat Cemal Yalçıntan, Gökhan Kaya Atay, proje müellifleri ve kent sakinleri yarışmayla ve kentle ilgili düşüncelerini paylaştı. Eşdeğer ödüle layık görülen ekipler, fikir projesine yaklaşımlarını dile getirdi.

Eşdeğer ödül kazanan proje müelliflerinden Evren Garip, kentin büyümesinin planlanıp 15-20 senelik öngörüyle hazırlanmasının düşünüldüğü projede, alanın bugün için de önemli bir değer olduğundan, bugünkü ve 15 sene sonraki değer durumlarına kafa yorarak proje tasarımlarını oluşturduklarından bahsetti. Bugünkü tasarımın esnekliğinin, gelecekte temel parametreler içerisindeki değişimlere zemin hazırlayabileceği yorumunu yaptı.

Önerilerinin kritik noktasının ekonomiyi de içinde barındırıyor olması ve yapı yapmadan peyzaj ünitesi yaratma meselesi olduğunu söyleyen Hakan Tüzün Şengün ise, projeyi ekip olarak kendi içine kapalı bir otonom yeryüzü modeli olarak ele alarak bunun çok etkili bir sonuç üretebileceğini ve buradaki üretimin kendi içinde kapalı bir iç düzeneği olabileceğini düşündüklerini söyledi. Seda Kurt, gündelik, hatta aylık değil, yıllara yayılan ve mümkünse küresel düzeydeki ihtiyaçların gündeme getirileceği projelerin olması gerektiğini söyleyerek bu durumunun sadece birtakım donatılarla, mobilyalarla gerçekleşmesinin mümkün olmayacağını da ekledi.

Bir diğer proje müellifi Burcu Derinboğaz, yarışmaya girmelerinin ilk nedenlerinin yarışmanın fikir projesi yarışması olması ve jürinin hazırladığı şartnamenin içeriği olduğunu söyledi. Tasarımlarına “fikir projesi” kavramını sorgulayarak başladıklarını söyleyen Derinboğaz, bu sorgunun şartnamedeki ölçeklerle ilgili beklentilere dokunduğunu, bu anlamda da tasarımları olan Park Nebula’nın, fikrin önüne geçmemek amacıyla belirli bir detay seviyesinde durduğunu belirtti. Açık alan pratikleriyle ilgilenen disiplinlere yönelik olarak “21. yüzyılda bir kent parkının anlamı, misyonu ve bileşenleri nelerdir ve ne olmalıdır”, sorusunu kendilerine yönelten ekip, pitoresk görüntülerin Türkiye’de ve dünyada tekrar edilmesinin, kent mobilyalarının standardizasyonun, aynı su elemanlarını görmenin, belli yollar yapmanın, çok belli formüller geliştirmenin dışına çıkabilmeleri gerektiğini, aksi takdirde tasarım kültürüne katkıda bulunamayacaklarını düşündüklerini dile getirdi.

Yirmi yıl boyunca projenin nasıl gelişeceğinin planlanmış olması, jüri üyeleri için önemli bir kriterdi. Yeni fikirlere açık, geleceğe dönük projeler üretilebilmesine zemin hazırladığı düşünülen şartnameden, belediyenin proje tanımından yola çıkılarak, projenin diğer kentsel tasarım yarışmalarında karşılaşılan yemyeşil bir park, bir meydan ve çevresinde gelişen fonksiyonlardan ibaret olmasının önüne geçilmiş olması, eş değer ödül sahibi Mehmet Cemil Aktaş tarafından dile getirildi. Aktaş, kentin çeperinde yer alan alanın, gelecek dönemde kentin ortasında kalarak ayrıştırıcı bir eleman olarak var olacak olmasının vurgulandığı projede, ekibinin projeyi bu alanın daha sonrasında ayrıştırıcı değil bağlayıcı bir öge olarak ele alıp geliştirdiğini söyledi.

Eşdeğer ödülü paylaşan bir diğer isim Sunay Erdem ise projeyi, ulaşım için geliştirilen çevre yollarına karşı tarlaları çeper oluşturarak koruyacak bir sistem önerisi getirerek, Lüleburgaz’ı “tarlapol” adını verdikleri bir tarım kenti olarak ele aldıklarını dile getirdi.

Ödül sahiplerinin, projeye yaklaşımlarını katılımcılarla paylaşmasının ardından ödül törenine geçildi ve sonrasında kolokyum sona erdi.

Göknur Kayır

Mimarlar Odası İstanbul BK Şubesi Yarışmalar Komitesi Yürütücüsü

EŞDEĞER ÖDÜL

SUNAY ERDEM mimar

Yardımcılar: Muhammed Furkan Altun, Yasin Baştürk, Ada Erdem

Danışmanlar: Günay Erdem

JÜRİ RAPORUNDAN

Önerinin Lüleburgaz'ın kimliği ve geçmişine uygun olarak alan için ön gördüğü tarım parkı fikri olumlu bulunmuştur. Önerilen tarım çevre yolunun kent ulaşım ağı içerisindeki uygulanabilirliği tartışılmakla birlikte kentle kendine özgü ve yavaşlatılmış bir yol ile ilişki kurması olumlu olarak değerlendirilmiştir. Tarım parkı fikrine uygun olarak alan için öngörülmüş olan alt programlar genel olarak olumlu bulunmuş, ancak kuru derenin sera olarak kullanımı derenin dönemsel olarak su tutması nedeniyle sorgulanmıştır. Alan içerisinde önerilmiş olan sert zemin ve yapısal öğelerin sınırlı olması olumlu bulunmuş, önerilen bitki örtüsü ve programların iç işleyişlerinin yeterince detaylı ele alınmamış olması eleştirilmiştir.

EŞDEĞER ÖDÜL

ENİSE BURCU DERİNBOĞAZ peyzaj mimarı, ÖYKÜ ARDA mimar, MELİKE ÜRESİN peyzaj mimarı, BATUHAN AKKAYA şehir plancısı

JÜRİ RAPORUNDAN

Yerin doğal karakteri için bir gelecek tahayyülü kurarak doğal ortamın zaman içinde geliştirilmesi ve bunun görünür kılınması çabası projenin ayırt edici özelliği olarak öne çıkmıştır. Bölge ölçeğinden başlayarak göz önüne alınan “onarıcı peyzaj” kavramının gerek bölge gerek kent gerekse proje alanı ölçeğinde yeterince işlenmemiş olması eleştirilmiştir. Bu doğal karakter ve onarıcı peyzaj önerisinin kendiliğinden gerçekleşen programlanmış mekânlar için zemin hazırlaması; önerinin kentsel anlamda Ergene ve çevresi ile bütünleşebilecek bir anlayış içermesi olumlu bulunmuştur. Fikri öne çıkan anlatım dili olumlu bulunmakla birlikte alt ölçekte belirsiz bıraktığı noktalara dair tahayyülünün eksik kalması eleştiri almıştır.

EŞDEĞER ÖDÜL

ERVİN GARİP mimar, S. BANU GARİP mimar

Yardımcı: Samet Küçükbay

JÜRİ RAPORUNDAN

Yerin doğal karakterine uygun bir tahayyül önermesi, bu tahayyülün hem peyzaj hem de yapısal olarak önerdiği müdahale derecesi başarılı bulunmuştur. Doğal ve yapay kurgular arasındaki ilişkilerin esnek ve uyumlu yapısı, odak alanlarının bulunduğu topografya ile ilişkisi ve çeşitlilik potansiyeli ile az müdahaleye izin veren strüktürel yapısı başarılı bulunmuştur.

EŞDEĞER ÖDÜL

SEDA KURT peyzaj mimarı, HAKAN TÜZÜN ŞENGÜN mimar

JÜRİ RAPORUNDAN

Önerinin Tosbağa Dere için öngördüğü koru, bostan, kovan ve köprülerden oluşan karakteri, kent içerisinde kalması öngörülen bir doğal kuşak için uygun bulunmuştur. Alanın dış çeperinin tamamen koru olarak ayrılması, dere kenarı iç kesiminin ise bostan olarak ayrılmış olması, asgari servis ihtiyaçlarına yönelik tüm programların alanı dikine kesen ve kentle ilişkileri kuran köprülere yüklenmiş olması önerinin iç tutarlılığını sağladığı gerekçesiyle olumlu bulunmuştur. Bostanların iç işleyişi ve arıcılığın kent içerisinde yaratabileceği sorunların yeterince sorgulanmamış olması eleştirilmiş, koru kesimi için önerilen süper birliklerden oluşan plantasyon örüntüsü ise benimsenmiştir.

EŞDEĞER ÖDÜL

MEHMET CEMİL AKTAŞ peyzaj mimarı, PINAR KESİM AKTAŞ mimar, EKİN ŞEKER peyzaj mimarı, NERGİS AŞAR peyzaj mimarı, MESURE DURAK peyzaj mimarı, OZAN BARIŞ TORUN peyzaj mimarı

Yardımcılar: Elif Kaya, Okan Mutlu Akpınar, Hüseyin Kezer

Danışmanlar: Mustafa Artar

JÜRİ RAPORUNDAN

Bölge ölçeğinden başlayan ve kentsel ölçeğe inen analizler yapılarak elde edilen bölgesel peyzaj karakterinin projenin konsept yaklaşımına yansıtılması olumlu bulunmuştur. Alanın doğal karakterini öne çıkaran, geliştiren ve artı bir değer olarak tasarıma katan yaklaşım son derece başarılı bulunmuştur. Yapılaşma oranının dengesi ve katmanlaşma süreçlerinin analizleri jüri tarafından olumlu değerlendirilmiştir. Üst ölçekten gelen kararların alt ölçeklerdeki çalışmalara geliştirilerek taşınması yine projenin olumlu yönleri arasında sayılmıştır.

Bu icerik 2220 defa görüntülenmiştir.